שלבי הכנת סמינריון

שלבי הכנת העבודה:

ניסוח ראשוני של שאלת המחקר:

שאלת המחקר נגזרת מן הנושא הנבחר; זוהי הסוגיה בה תעסוק העבודה. שאלת המחקר תנוסח כקשר בין שני משתנים או יותר. מומלץ לנסח שאלה זו כ"מהו הקשר בין (משתנה בלתי תלוי) לבין (משתנה תלוי)". יש לציין כי במחקר שאינו ניסויי, קשה לעמוד על קשרים סיבתיים בשל העדר יכולת של החוקר לשלוט במשתנה הבלתי תלוי ובמשתנים מתערבים.

בשלב זה תנוסח שאלת המחקר באופן ראשוני – ותעבור שינויים עד לביצוע המחקר (בעבודה אמפירית) ובמהלך תהליך הקריאה והכתיבה.

 

ניסוח ראשוני של השערות המחקר:

נסחו באופן כללי את השערותיכם המרכזיות מהם הממצאים המרכזיים שאתם מצפים לגלות בעבודתכם ומהו ההסבר האפשרי לדעתכם לממצאים אלו. גיבוש סופי של השערות המחקר יעשה לאחר קריאת הביבליוגרפיה, לאור התיאוריה המנחה ומחקרים קודמים בתחום, וקודם לביצוע המחקר.  לדוגמא:

·         יש הבדל בין מוטיבציה של עובדים וותיקים  לבין מוטיבציה של עובדים חדשים.

·         יש קשר חיובי בין תסכול לבין תוקפנות מילולית.

·         יש קשר שלילי בין שחיקה לבין מעורבות בתפקיד . 

 

גיבוש ראשי פרקים לסקירת הספרות:

כבר במהלך קריאת הספרות והחיפוש אחר הנתונים והמקורות הראשוניים מומלץ להתחיל ולגבש את ראשי הפרקים של העבודה, תוך בחינה מתמדת של היחס בינם לבין שאלת המחקר שניסחתם. יש לזכור כי ראשי הפרקים נגזרים מנושא העבודה ומובילים לדיון בשאלת המחקר.

יש לזכור כי ניסוח ראשי הפרקים לעבודה הוא תהליך גמיש ומתמשך, המגיע לגיבושו הסופי רק עם השלמת עבודת המחקר.

השלב הבא הוא ביצוע המחקר ((בעבודה אמפירית ) וכמובן כתיבת העבודה.


מבנה העבודה:

באופן כללי, מבנה העבודה הוא כשל "שעון חול" :

בעבודת סמינר אמפירית תחל סקירת הספרות באופן רחב שילך ויצטמצם עד להצגת המחקר הנוכחי. מכאן תלך העבודה ותתרחב בהדרגה הדיון יחל בהשלכות המחקר הנוכחי ולאחר מכן קישורו לתחום המחקר הרחב יותר תוך התייחסות לספרות שסוקרה בהרחבה בתחילת העבודה.

מרכיבי המבנה הפורמלי של עבודת סמינר:  מבנה זה הוא מבנה מחייב !

עמוד השער

תוכן עניינים

רשימת לוחות ותרשימים

הקדמה/ פתח דבר

מבוא

סקירת ספרות תיאורטית ומחקרית

1.       כותרת הפרק...............עמ' 4

1.א': כותרת............... עמ' 5

  1.ב': כותרת.................עמ' 7

2. כותרת הפרק............... עמ' 10

3. כותרת הפרק..............  עמ' 15

ההשערות המחקריות

שיטת המחקר

א.  אוכלוסיית המחקר

ב.      הליך המחקר

ג.        מאפייני המדגם

ד.      כלי המחקר  

הצגת הממצאים וניתוחם

דיון

השלכות ניהוליות

סיכום ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית

נספחים